Solaris10/Asterisk/音声メニュー - PukiWiki

Solaris10/Asterisk

Asteriskで着信時に音声メニューで内線番号を指定する

2009/09/13

外線着信のドメイン[proxy01.sipphone.com]中で指定したcontext=[glex-in]中で音声メニューを設定する.
着信後, ガイド音声が流れ, 内線番号をプッシュすると, その内線番号に接続される.
存在しない内線番号がプッシュされた場合, 5回まで再入力が要求される.

  • 試験動作
    • 内線番号202(子機), 317(時刻), 318(モールス符号) のいずれかを呼び出せる.
    • 内線番号202の場合, 不在時はボイスメール着信となる.
  • /var/etc/asterisk/extensions.conf
[glex-in]
exten => s,1,Answer
exten => s,n,wait(1)
exten => s,n,Set(LCOUNT=1)
exten => s,Set(TIMEOUT(responce)=20)
exten => s,n(tryagain),Background(vm-enter-num-to-call)
exten => s,n,WaitExten(20)
exten => s,n,Set(LCOUNT=$[${LCOUNT} + 1])
exten => s,n,NoOp(${LCOUNT})
exten => s,n,GotoIf($[${LCOUNT} = 6]?s,hang)
exten => s,n,Goto(s,tryagain)
exten => s,n(hang),Hangup
exten => t,1,Hangup
exten => h,1,Hangup
exten => i,1,Playback(pbx-invalid)
exten => i,n,Goto(s,tryagain)

exten => 202,1,GotoIf($["${USEVOICEMAIL}"="YES"]?use-vm)
exten => 202,n,Dial(SIP/202,,tT)
exten => 202,n,Hangup
exten => 202,n(use-vm),Dial(SIP/202,30,tT)
exten => 202,n,NoOp(${DIALSTATUS})
exten => 202,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?vm-rec)
exten => 202,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="NOANSWER"]?vm-rec)
exten => 202,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="CHANUNAVAIL"]?vm-rec)
exten => 202,n,Hangup
exten => 202,n(vm-rec),Answer()
exten => 202,n,Wait(1)
exten => 202,n,Voicemail(202)
exten => 202,n,Hangup

exten => 318,1,Answer
exten => 318,n,Wait(2)
exten => 318,n,Morsecode(DE YOSHIHIRO MIZOGUCHI)
exten => 318,n,Wait(1)
exten => 318,n,Hangup

exten => 317,1,Answer()
exten => 317,n,Wait(1)
exten => 317,n,Set(FutureTime=$[${EPOCH} + 5])
exten => 317,n,SayUnixTime(${FutureTime},Japan,YbdAPHM)
exten => 317,n,Playback(jp-desu)
exten => 317,n,playback(beep)
exten => 317,n,Hangup

Counter: 3331, today: 1, yesterday: 0

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSSPDF
Last-modified: 2009-09-13 (日) 10:49:50 (4034d)